دوستت دارم

در شبی سرد و زمستانی که عشاق از پی معشوق‌هاشان میروند آرام،
روزگاری مرده، دنیایی پر از ابهام،
لحظه‌های تند و ناآرام،
دوستت دارم!
دوستت دارم نه چون آن روز اول! صد هزاران بیش!
هرچه خواهد یا نخواهد گو بیاید پیش
دوستت دارم

سیدمهدی دلیلی

بهمن ۹۵

هیس

دختر باشی یا پسر فرقی ندارد

تا فریاد نزنی ظلم ادامه دارد

به «هیس»ها بی اعتنا باش!

تو

صادقانه بگویم
دوستت ندارم
عاشقت نیستم
دوست فراموش می‌شود
عشق میمیرد
اما تو ….

عقیده من

اعتماد به نفس یعنی باور کنی که کسی نیست از تو بیشتر بداند!

زیرا چیز‌هایی هست که تو بدانی ولی هیچ‌کس دیگری نداند.

مغرور نبودن یعنی باور کنی تو از هیچ‌کس بیشتر نمی‌دانی!

زیرا چیز‌هایی هست که تو ندانی ولی آن شخص بداند.

و ایمان به مفید بودن یعنی باور کنی هیچ‌کس نیست که همان اندازه که تو می‌دانی بداند…

حیوان مغرور

اینقدر به انسان بودنمان افتخار کردیم که حیوان بودن هم از خاطرمان رفت…

دل بهتر است یا دلیل؟

گفتم : “دوست داشتن دل می‌خواد نه دلیل”

گفتی : “ولی من به خیلی دلیلا دوست دارم!”

حالا  تو دلیل نداری من دل!

دوست داشتن

تو فکر میکنی او را دوست دارم

او فکر میکند تو را

و من نمیدانم دوست داشتن چیست…

پس فکر نمی کنم!

نمی‌روی!

«قطار میرود»

نمیروی!

«تمام ایستگاه میرود»

نمیروی!

ز خاطرم نمیروی تمام ایستگاه و هر قطار گر رود…

سکوت

میخواهم بنویسم

از خودم

از تو

از او

از خیلی ها

اما…..

سکوت بهتر است!