اینقدر به انسان بودنمان افتخار کردیم که حیوان بودن هم از خاطرمان رفت…