تو فکر میکنی او را دوست دارم

او فکر میکند تو را

و من نمیدانم دوست داشتن چیست…

پس فکر نمی کنم!