میخواهم بنویسم

از خودم

از تو

از او

از خیلی ها

اما…..

سکوت بهتر است!