عشق من، عاشق هرلحظه‌ات اینجاست، بیا

لحظه‌هایی چه دروغ، ای تو همه راست، بیا

چه تفاوت ز کجا تا به کجاها برویم

دوستت دارم و اینها همه پیداست، بیا

«عاشقی شیوه‌ی رندان بلاکش باشد»؟

من نه رندم، نه بلاکش، نه به اینهاست، بیا!

واژه‌ی عشق در این روز چه معنی دارد؟

معنی واژه دگر جمله خود ماست بیا

نه ز دیروز و نه فردا بهراسم هرگز

عشقِ امروز، نه دیروز و نه فرداست، بیا

به کجا میروی ای دوست؟ کدامین منزل؟

عشق من! عاشق هرلحظه‌ات اینجاست! بیا!

سیدمهدی دلیلی

دی‌ماه ۱۳۹۴