داشتم با خودم فکر میکردم حالا که اومده شهر ما اگه میدیدمش بهش چی می گفتم :بهش می گفتم دیگه دوران دیکتاتوری تموم شده….

بهش می گفتم دیکتاتوری فکری هم یه نوع دیکتاتوریه ….

بهش می گفتم به زور نمیشه آدما رو به یه کاری مجبور کرد حتی نمیشه به زور اونا رو به بهشت برد! …

بهش می گفتم به جای اینکه چیزایی که از نظر خودش ارزشه رو به صورت قانون در بیاره بهتر بود قوانین رو به شکل ارزش در بین مردم جا بندازه …

بهش می گفتم دین و برنامه زندگی هیچ دو نفری مثل هم نیست …

بهش می گفتم به تعداد آدمها راه هست برای رسیدن به خدا ….

اما نه! بهش هیچی نمی گفتم! آخه اونم یه آدمه که داره از راه خودش به خدا می رسه!!!