آن عزیزی که برفتست سفر، بار خدایا به سلامت دارش

دلش از غصه تهی دار و به شادی و سعادت دارش

گر چه دور از من و من دور تر از او بودم

یا رب آن یار سفر کرده به خوبی و خوشی باز آرش