در غروب سرد پاییزم نمیدانم چرا                                در بهار خود غم انگیزم نمیدانم چرا

گـرچـه بر لــب خـنــده دارم بـهـــر یار                          در دل خود اشک میریزم نمیدانم چرا