کنج یک دشت کویر

توی شهری آباد

یک محله عجیب

یا همان غول آباد

ته یک کوچه تنگ

میکنم ناگه یاد

آری آری اینجاست ،

خانه من سمپاد!!!

خانه کودکیم ،

خانه احساسم

خانه هرچه که دارم در یاد

آن زمان شیرین

با خوشی یادش باد

در و دیوارش هم

بوی خوش خواهد داد

لیک تا وقتی هست ،

نام آنجا سمپاد!

حیف کز نامش بود

دل برخی ناشاد

لیک من میگویم

به همه این افراد :

تا ابد خواهم گفت

خانه من سمپاد!