آرامش نداری آنگاه که در پی چیزی باشی

پس هرگز در پی آرامش مباش!